Acasă

Cine suntem?

Prezentare generală

ASOCIAȚIA PATRONALĂ DIN INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE PRIN AȘCHIERE a fost înființată din dorința de a deservi cea mai importantă ramură din industria modernă, industria prelucrătoare prin așchiere. În calitate de furnizori de servicii și produse din domeniu am înțeles că nevoia clientului este de cele mai multe ori un moft, trebuie în schimb să înțelegem durerea clientului și să îi oferim soluții tehnice la cheie, soluții adaptate nevoilor lor și cu un impact major în procesul de producție.

Membrii fondatori ai asociației consideră oportun momentul de a aduce un nou impuls industriei din România prin o noua abordare a relațiilor B2B din industrie. Strânsa colaborare dintre toate elementele ce formează și susțin această industrie pot duce la deschiderea de noi colaborări și parteneriate pe termen lung, astfel putem forma un mediu sustenabil de producție, un mediu unde concurența nu este între companii, ci între țări.

Doar punând la un loc sistemul educațional tehnic, experiența și expertiza companiilor din domeniu, furnizorii de produse sau servicii și firmele producătoare putem analiza cerințele, problemele, blocajele, oportunitățile dar și planurile de viitor ale lor.

Pornind cu această misiune spre viitor vă invităm să vă alăturați asociației patronale pentru a construi o industrie din nou sustenabilă.

Statutul asociației

Despre Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare prin Așchiere

Membrii fondatori ai asociației și-au propus crearea unui nou mediu de business dedicat firmelor din domeniul prelucrărilor prin așchiere.

Mediu de producție

Indiferent de traseul tehnologiei sau de noile revoluții industriale, prelucrările prin așchiere vor rămâne un domeniu de activitate principal în industriile viitoare. Dar pentru a asigura un mediu de producție profitabil și sustenabil este nevoie să reducem la minim cheltuielile și timpii de producție

Servicii oferite

Pentru a obține acest lucru avem nevoie de furnizori de încredere și de o educație tehnică bine pusă la punct. APIPA furnizează membrilor săi toate aceste servicii fără de care obținerea unui profit este de cele mai multe ori dificilă.

Statutul asociației

Despre Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare prin Așchiere

Membrii fondatori ai asociației și-au propus crearea unui nou mediu de business dedicat firmelor din domeniul prelucrărilor prin așchiere.

Mediu de producție

Indiferent de traseul tehnologiei sau de noile revoluții industriale, prelucrările prin așchiere vor rămâne un domeniu de activitate principal în industriile viitoare. Dar pentru a asigura un mediu de producție profitabil și sustenabil este nevoie să reducem la minim cheltuielile și timpii de producție

Servicii oferite

Pentru a obține acest lucru avem nevoie de furnizori de încredere și de o educație tehnică bine pusă la punct. APIPA furnizează membrilor săi toate aceste servicii fără de care obținerea unui profit este de cele mai multe ori dificilă.

ASOCIAȚIA PATRONALĂ DIN INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE PRIN AȘCHIERE

Statutul asociației

Considerații generale

Art.1. Se înființează “Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare prin Așchiere” denumită în continuare prin acronim APIPA, care grupează persoane juridice interesate de domeniul prelucrărilor mecanice prin așchiere, precum și persoane fizice interesate de acest domeniu.

Membrii Fondatori:

 • New Basara Consult S.R.L.
 • Bliss Planners S.R.L.
 • KW HIGH TECH TOOLS SRL
 • Thunder Tools SRL

Art. 2. Aceasta s-a constituit și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale cu privire la asociații și fundații Legea 62/2011. Denumirea patronatului este “ASOCIAȚIA PATRONALĂ DIN INDUSTRIA PRELUCRĂRILOR PRIN AȘCHIERE“, prescurtată APIPA, denumită în contextul statutului “patronat“.

Art.3. APIPA își are sediul în Brașov, Brașov, com. Sânpetru, sat Sânpetru, str. Republicii nr.125. Sediul poate fi schimbat la o alta adresă, în același scop, printr-o decizie a Consiliului Director sau în alt oraș, prin hotărârea Adunării Generale.

Art.4. Sigla APIPA este prezentată mai jos.

Art.5. Durata este nelimitată.

Scopul și atribuțiile APIPA

Art.6. Scopul APIPA este promovarea intereselor comune, susţine şi apără interesele comune economice, tehnice şi juridice de grup ale agenţilor economici asociaţi, în faţa autorităţilor publice.

Acordă sprijin în elaborarea şi aplicarea strategiei proprii sau de grup şi asigură respectarea legislaţiei, eticii profesionale, precum şi a normelor privind concurenţa loială în activitatea economică şi în relaţiile dintre asociaţi.

Art.7. În realizarea scopului, APIPA îndeplinește următoarele atribuții:

 1. elaborează strategii și direcții generale de acțiune și adopta masuri concrete pentru sprijinirea domeniului prelucrărilor prin așchiere. În acest scop cooperează cu autorități ale administrației publice centrale și locale precum și cu instituții publice și organizații neguvernamentale din Romania și din străinătate;
 2. pune la dispoziția membrilor APIPA informații, documente și alte date utile pentru o mai buna activitate;
 3. promovează cooperarea și menține contacte cu instituții naționale și internaționale în scopul dezvoltării domeniului prelucrărilor prin așchiere;
 4. asigura apărarea intereselor membrilor în fata organelor de stat atunci când interesele acestora sunt comune;
 5. sprijină dezvoltarea unor politici comerciale specifice membrilor APIPA pe diferite piețe;
 6. încurajează și sprijină cooperarea membrilor APIPA în vederea optimizării eforturilor de investiții legate de retehnologizarea, optimizarea exploatării și dezvoltarea capacitaților de producție;
 7. acorda sprijin și consultanță în domeniile de activitate ale APIPA pentru membrii săi;
 8. promovează, sprijină și reprezintă APIPA în negocierile cu sindicatele;
 9. promovează libera concurenta și combate fenomenele de concurenta neloiala în condițiile prevăzute de dispozițiile legale;
 10. facilitează participarea la târguri, expoziții sau alte manifestări organizate pe plan intern și extern, specifice domeniului de activitate al APIPA;
 11. atrage și administrează în condițiile legii surse financiare sub forma de donații, subvenții, contribuții, taxe, cotizații, și alte categorii de resurse primite de la persoanele fizice sau juridice din tara și din străinătate;
 12. editează publicații de specialitate privind domeniul prelucrărilor prin așchiere;
 13. desfășoară alte activități pentru realizarea scopului APIPA potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
 14. organizează colocvii, simpozioane, conferințe, dezbateri și cursuri;
 15. promovează și dezvolta proiecte de cercetare, investiții și pregătire profesională finanțate din fonduri proprii, naționale și internaționale;
 16. încurajează spiritul de cooperare și asocierea intre întreprinzătorii privați, în vederea promovării intereselor lor comune;
 17. asigură la cerere printr-un protocol de comun acord cu beneficiarul servicii de consultanță și asistență de specialitate inclusiv în domeniul formarii forței de muncă;
 18. adresează autorităților publice competente propuneri de legiferare în domeniile de interes patronal;

Membrii APIPA

Art.8. APIPA se compune din membri fondatori, membri de onoare și membri. Calitatea de membru al APIPA se acordă oricărei persoane juridice sau persoane fizice, care desfășoară activități în domeniul prelucrărilor prin așchiere conf. artic.1 din prezentul statut. Membrii fondatori sunt cei care au semnat actul de constituire al APIPA.

Calitatea de membru o dobândește persoana juridică sau persoana fizica, care îndeplinește condiția impusă de art.8 și care:

 • acceptă și respectă Statutul APIPA, printr-o adeziune scrisă adresată Adunării Generale;
 • plătește cotizația anuală stabilita de Adunarea Generală a APIPA.

Primirea de noi membri se face de către Consiliul Director al APIPA cu votul majorității simple a membrilor săi. Membrii APIPA nou primiți vor fi prezentați Adunării Generale cu ocazia primei ședințe.

Pot fi admiși ca membri de onoare persoane fizice care au lucrat sau nu în APIPA. Membrii de onoare sunt prezentați Adunării Generale la propunerea Consiliului Director. Ei pot asista la Adunările Generale, dar nu pot participa la vot.

Cotizația

Art.9. Membrii APIPA plătesc o cotizație de membru, stabilită anual de către Adunarea Generală.

Art.10. Cotizația se plătește în transe egale trimestriale, în prima luna a trimestrului pentru trimestrul început.

Art. 11. Cotizația poate fi mărita pentru unele perioade prin hotărârea Consiliului Director, pentru a acoperi fondurile necesare îndeplinirii unor obiective sau activități hotărâte de Adunarea Generală pentru anul financiar în curs.

Art. 12. Cotizația se plătește integral pentru semestrul în care s-a aprobat înscrierea în APIPA și de asemenea pentru cel în care s-a hotărât retragerea ori excluderea.

Art. 13. Membrii de onoare sunt scutiți de cotizație.

Drepturile și obligațiile membrilor APIPA

Art.14. – Patronii, membrii asociației patronale pot fi persoane juridice înmatriculate care potrivit legii, administrează și utilizează capital, indiferent de natura acestuia, în scopul obținerii de profit, în condiții de concurență şi care angajează muncă salariată.

Art.15. – Pot deveni membri ai patronatului, agenții economici care se încadrează în clasificarea CAEN la codurile 25, 28, 29, 30, 33 și 85. Calitatea de membru poate fi dobândită și de persoane juridice înmatriculate care desfășoară activități de interes pentru membrii patronatului, ca de exemplu companii cu activități în domeniul media, marketing, educație de specialitate, juridic, organizare de evenimente specifice domeniilor de activitate ale membrilor patronatului. În acest caz se va accepta doar câte o companie din fiecare domeniu de activitate de interes, pe baza principiului primului venit.

Calitatea de membru se poate dobândi și ulterior constituirii patronatului, pe bază de adeziune în care se declară, în mod expres, că este de acord cu statutul acestuia. Calitatea de membru se aprobă de către Președintele patronatului, prin aprobarea adeziunii la patronat, depusă de patronul companiei solicitante.

Art. 16. Membrii APIPA au următoarele drepturi:

 • să aleagă și sa fie aleși în organele de conducere ale APIPA;
 • să fie informați și să își aducă contribuția la luarea deciziilor privind activitățile APIPA;
 • să propună măsuri de organizare și îmbunătățire a activității necesare îndeplinirii scopului APIPA;
 • să beneficieze de sprijin și consultanță în domeniile care privesc obiectul de activitate al APIPA;
 • să participe la stabilirea programului anual de activitate și să ia parte la desfășurarea și după caz, la coordonarea unor componente ale acestuia;
 • să beneficieze de toate mijloacele de informare și documentare ale APIPA;
 • sa aibă acces gratuit la publicațiile APIPA;
 • sa își aducă contribuția la elaborarea de studii și rapoarte tehnice;
 • să acorde asistență altor organizații naționale și internaționale în domeniul prelucrărilor prin așchiere;
 • să participe la întâlniri regionale, seminare, forumuri de specialitate în țară și străinătate;
 • să participe la lucrările pe comisii consultative de lucru stabilite conform artic. 33 din prezentul statut
 • beneficiază de toate serviciile prevăzute în statut;
 • pot cere executarea şi a altor servicii, cu respectarea legii;
 • participă de drept la toate acţiunile asociaţiei, precum şi la stabilirea programelor de activitate;
 • aleg şi pot fi aleşi în organele de conducere;
 • participă la luarea hotărârilor în adunările generale, îşi exprimă părerile şi fac propuneri în toate problemele ce privesc activitatea acesteia.
 • solicita facilitarea obținerii de asistenţă și consultanță de specialitate, în vederea fundamentării deciziilor proprii.
 • solicită să fie apărat împotriva concurenței neloiale și împotriva abuzurilor administrative și sindicale.

Art 17. Membrii APIPA au următoarele obligații:

 • să respecte prevederile Statutului;
 • să participe la Adunarea Generala APIPA prin reprezentant legal;
 • să respecte hotărârile statutare ale organelor de conducere ale APIPA;
 • să desfășoare activitatea în conformitate cu actele normative în vigoare;
 • să-și achite la termen obligațiile financiare stabilite de Adunarea Generala APIPA;
 • să respecte normele de etică profesională în activitatea economică și în relațiile cu ceilalți membri;
 • să militeze pentru creșterea prestigiului APIPA și a membrilor acesteia, în tara și în străinătate;
 • să sprijine activitatea de recrutare de noi membri în cadrul APIPA.

Retragerea, Excluderea

Art. 18. APIPA este constituită pe baza voluntariatului. Orice membru se poate retrage în orice moment din APIPA, fără sa suporte consecințe ulterioare, prin formularea unei cereri scrise adresata președintelui. Data retragerii se consideră cea în care a fost primită cererea de retragere.

Art. 19. Calitatea de membru se pierde prin excludere, în urma deciziei

Consiliului Director, în următoarele cazuri:

 • neplata obligațiilor bănești timp de un trimestru;
 • nerespectarea prevederilor statutare sau a hotărârilor organelor de conducere;
 • săvârșirea unor fapte ilegale, nedemne sau neloiale față de APIPA;
 • producerea de prejudicii morale și materiale ale APIPA prin activitatea proprie desfășurată;

Adunarea Generala va fi informata cu privire la membrii retrași sau excluși cu ocazia primei ședințe.

Organizare, Conducere

Art.20. APIPA are următoarele organe de conducere:

 • Adunarea Generală;
 • Consiliul Director;

De asemenea APIPA are un cenzor și un personal executiv care își desfășoară activitatea sub conducerea directorului executiv.

Adunarea Generală

Art. 21. Adunarea Generala se compune din membrii APIPA și se întrunește odată pe semestru, în adunare ordinară și ori de cate ori este nevoie, în adunare extraordinară.

Art. 22. Convocarea Adunării Generale se face în scris de către președintele APIPA, cu cel puțin 10 zile înainte de data desfășurării. Convocatorul trebuie sa cuprindă ziua, ora, locul unde se va desfășură adunarea și ordinea de zi. Convocarea Adunărilor extraordinare se poate face la inițiativa Consiliului director sau la propunerea a jumătate din membrii APIPA.

Art. 23. Adunarea Generală este statutara în prezenta a jumătate plus unu din numărul membrilor APIPA. Daca la prima convocare nu se întrunește cvorumul arătat mai sus, Adunarea se amână pentru un nou termen. La o a doua convocare, Adunarea Generala este statutară, indiferent de numărul membrilor APIPA prezenți.

Hotărârile se adopta cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor APIPA prezenți la Adunare. În cazul modificării statutului APIPA precum și în situația dizolvării APIPA, Adunarea Generală este statutară în prezența a 2/3 din numărul membrilor APIPA, hotărârile urmând a se lua cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor APIPA prezenți la Adunare. În cazuri de necesitate stabilite de către Consiliul Director se poate utiliza procedura de vot electronic cu arhivarea adecvata a documentelor. Ședințele Adunării Generale sunt conduse de președinte sau de un vice-președinte, desemnat de acesta. Dezbaterile și hotărârile vor fi consemnate într-un registru special de către secretar și certificate prin semnătura președintelui ori a vicepreședintelui care a condus Adunarea Generală.

Art. 24. Adunarea Generala îndeplinește următoarele atribuții:

 • stabilește strategia și obiectivele generale ale APIPA și direcțiile principale în vederea realizării scopului propriu și intereselor sale legitime;
 • aproba bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;
 • alege și revocă Consiliul Director;
 • numește și revocă Cenzorul;
 • hotărăște cu privire la schimbarea sediului APIPA;
 • aprobă raportul de activitate al APIPA;
 • stabilește competentele Consiliului Director al APIPA;
 • aprobă propunerile de modificare și completare a prevederilor Statutului;
 • aprobă excluderea membrilor APIPA;
 • aprobă modificarea patrimoniului APIPA;
 • hotărăște cu privire la reorganizarea, dizolvarea și lichidarea APIPA și stabilește destinația bunurilor rămase după lichidare;
 • hotărăște cu privire la afilierea APIPA la alte organizații patronale naționale sau internaționale.

ASOCIAȚIA PATRONALĂ DIN INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE PRIN AȘCHIERE

Aveți întrebări legate de serviciile noastre?
Contactează-ne acum, iar noi vom reveni în
cel mai scurt timp cu un răspuns.

Consiliul director

Art. 25. Consiliul Director al APIPA este ales de Adunarea Generală pentru o perioada de 4 ani și este compus din 4 membri, din care președintele și 2 vicepreședinți formează Biroul Consiliului. La sfârșitul mandatului membrii Consiliului Director pot fi reconfirmați de Adunarea Generală pentru un nou mandat.

Poate fi ales ca membru în Consiliul Director persoana competentă care, în cadrul societății-membra APIPA, participă efectiv la conducerea societății (pe baza acordului societății respective). Candidaturile pentru Consiliul Director trebuie sa fie prezentate în scris prin cerere adresata președintelui. Președintele va informa membrii APIPA despre candidaturile depuse pentru Consiliul Director.

Art. 26. Calitatea de membru în Consiliul Director, în perioada mandatului, se pierde prin demisie adresata președintelui. În aceasta situație Consiliul Director, în postul devenit vacant, poate propune noi membri, care urmează a fi supuși validării la următoarea Adunare Generala.

Art. 27. Consiliu director este statutar întrunit în prezenta a doua treimi din numărul membrilor săi și ia hotărâri valabile cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. În caz de balotaj, soluția care se adopta este cea votata de președinte. În cazurile de necesitate stabilita de președintele APIPA se poate utiliza procedura de vot electronic.

Art. 28. Consiliul Director se întrunește trimestrial la convocarea președintelui și este prezidat de președinte sau vicepreședinte. Dezbaterile și hotărârile luate sunt consemnate în registrul de procese verbale, certificate de președintele Consiliului.

Art. 29. În cadrul Consiliului Director funcționează Biroul Consiliului format din președinte și 2 vicepreședinți. Ședințele biroului sunt lunare și sunt convocate de președinte. Biroul funcționează și adopta hotărâri în perioada dintre ședințele Consiliului Director. Regulile de funcționare stabilite pentru Consiliul Director se aplica în mod corespunzător și Biroului Consiliului.

Art. 30. Consiliului Director și Biroului acestuia îi revin următoarele atribuții:

 • pregătește Adunările Generale ordinare și extraordinare și se îngrijește de buna lor desfășurare;
 • aproba primirea de noi membri, retragerea ori excluderea;
 • stabilește cuantumul cotizațiilor;
 • aproba raportul cenzorului, bugetul APIPA și contribuția financiara anuala a membrilor acesteia;
 • întocmește raportul anual privind activitatea APIPA;
 • aproba proiectele și programele de activitate;
 • aproba proiectul bugetului de venituri și cheltuieli;
 • elaborează statul de funcțiuni pe care îl prezinta Adunării Generale pentru aprobare;
 • asigura colaborarea APIPA cu organizații similare din țară și din străinătate;
 • exercita orice alte atribuții necesare realizării scopului APIPA;
 • încheie acte juridice în numele și pe seama APIPA;
 • aprobă organigrama și strategia de personal a APIPA;
 • deleagă din competentele sale Președintelui;
 • aprobă lista reprezentanților APIPA în vederea negocierii cu sindicatele;
 • îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală;
 • stabilește numărul comisiilor consultative de lucru precum și atribuțiile aferente fiecărei comisii.

Art. 31. Membrii Consiliului Director și al Biroului pot primi o indemnizație de participare la ședințele Consiliului, în funcție de resursele financiare ale APIPA.

Președintele

Art. 32. Președintele APIPA este ales de Adunarea Generală pe o perioadă de 3 ani și este și președinte al Biroului Consiliului Director având următoarele atribuții:

 • prezidează reuniunile Consiliului Director și cele ale Biroului;
 • reprezintă APIPA în relațiile cu terții;
 • pentru reprezentarea APIPA în activitatea curenta a acesteia sau în caz de indisponibilitate temporara, președintele poate da mandat cu caracter permanent sau temporar unuia dintre vicepreședinți sau directorului executiv, precizând în scris sfera, durata și limitele competentelor conferite;
 • convoacă Consiliul Director și Biroul Consiliului;
 • asigură conducerea curenta a activității APIPA și dispune toate masurile pentru realizarea în cele mai bune condiții a programelor, hotărârilor Adunării Generale;
 • sprijină organizarea și participarea APIPA la expoziții sau manifestări interne sau internaționale specifice domeniului sau de activitate;
 • angajează, pe baza de contract de munca ori convenții civile, personalul de execuție al APIPA și decide cu privire la încetarea relațiilor de muncă ale acestuia;
 • exercita orice alte atribuții date în competenta sa de Adunarea Generala ori de Consiliul Director;

Președintele APIPA răspunde în fața Adunării Generale de întreaga activitate desfășurată.

 1. elaborează strategii și direcții generale de acțiune și adopta masuri concrete pentru sprijinirea domeniului prelucrărilor prin așchiere. În acest scop cooperează cu autorități ale administrației publice centrale și locale precum și cu instituții publice și organizații neguvernamentale din Romania și din străinătate;
 2. pune la dispoziția membrilor APIPA informații, documente și alte date utile pentru o mai buna activitate;
 3. promovează cooperarea și menține contacte cu instituții naționale și internaționale în scopul dezvoltării domeniului prelucrărilor prin așchiere;
 4. asigura apărarea intereselor membrilor în fata organelor de stat atunci când interesele acestora sunt comune;
 5. sprijină dezvoltarea unor politici comerciale specifice membrilor APIPA pe diferite piețe;
 6. încurajează și sprijină cooperarea membrilor APIPA în vederea optimizării eforturilor de investiții legate de retehnologizarea, optimizarea exploatării și dezvoltarea capacitaților de producție;
 7. acorda sprijin și consultanță în domeniile de activitate ale APIPA pentru membrii săi;
 8. promovează, sprijină și reprezintă APIPA în negocierile cu sindicatele;
 9. promovează libera concurenta și combate fenomenele de concurenta neloiala în condițiile prevăzute de dispozițiile legale;
 10. facilitează participarea la târguri, expoziții sau alte manifestări organizate pe plan intern și extern, specifice domeniului de activitate al APIPA;
 11. atrage și administrează în condițiile legii surse financiare sub forma de donații, subvenții, contribuții, taxe, cotizații, și alte categorii de resurse primite de la persoanele fizice sau juridice din tara și din străinătate;
 12. editează publicații de specialitate privind domeniul prelucrărilor prin așchiere;
 13. desfășoară alte activități pentru realizarea scopului APIPA potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
 14. organizează colocvii, simpozioane, conferințe, dezbateri și cursuri;
 15. promovează și dezvolta proiecte de cercetare, investiții și pregătire profesională finanțate din fonduri proprii, naționale și internaționale;
 16. încurajează spiritul de cooperare și asocierea intre întreprinzătorii privați, în vederea promovării intereselor lor comune;
 17. asigură la cerere printr-un protocol de comun acord cu beneficiarul servicii de consultanță și asistență de specialitate inclusiv în domeniul formarii forței de muncă;
 18. adresează autorităților publice competente propuneri de legiferare în domeniile de interes patronal;

Comisii consultative de lucru

Art. 33. Pe lângă Consiliul Director pot funcționa în funcție de cerințele de lucru, comisii consultative, pe domenii de activitate sau probleme de interes ale membrilor. Comisiile consultative de lucru analizează și stabilesc cele mai bune soluții a diferitelor probleme cu care se confrunta membrii APIPA.

Fiecare comisie consultativa este compusa din cel puțin 3 membri și un coordonator care este ales din rândul membrilor Consiliului Director. Numărul comisiilor consultative precum și atribuțiile aferente fiecărei comisii vor fi stabilite de către Consiliul Director.

Organizarea, modul de lucru și mandatul fiecărei comisii consultative se stabilește prin regulament propriu de organizare și funcționare aprobat de Consiliul Director al APIPA. Consiliul Director poate delega dreptul de reprezentare în relațiile cu terți către o comisie consultativa de lucru cu precizarea exacta a mandatului.

Cenzorul

Art.34. În realizarea competentelor sale, Cenzorul:

 • asigură controlul financiar intern al APIPA;
 • verifică modul în care este administrat patrimoniul APIPA;
 • elaborează și propune spre aprobare Adunării Generale Regulamentul propriu de organizare și funcționare;
 • întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;
 • participă la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;
 • îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin Statut și de Adunarea Generală.

Anul financiar și Patrimoniul

Art. 35. Anul financiar începe la 1 ianuarie și se termina la 31 decembrie al fiecărui an calendaristic. Primul exercițiu începe la data constituirii APIPA.

Art. 36. Patrimoniul APIPA este constituit din toate drepturile și obligațiile APIPA evaluate în conformitate cu normele în vigoare. Activitatea economico-financiară a patronatului se desfășoară potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală. Patronatul nu realizează profit.

Art. 37. Patrimoniul inițial al patronatului este în sumă de 1000 lei, constituit prin aportul firmei New Basara Consult SRL. Patrimoniul inițial este folosit pentru acoperirea totală sau parțială a cheltuielilor rezultate din activitatea curentă a primei luni de funcționare a patronatului.

Art. 38. Veniturile patronatului sunt constituite din:

 • cotizațiile și taxele de înscriere ale membrilor;
 • contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților;
 • taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare;
 • veniturile obținute din vize, taxe si penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive;
 • donațiile, precum și banii sau bunurile primite prin sponsorizare/mecenat;
 • veniturile din dividende, dobânzi, precum și din diferențele de curs valutar aferente disponibilităților și veniturilor neimpozabile;
 • veniturile din dobânzi obținute de casele de ajutor reciproc din acordarea de împrumuturi potrivit legii de organizare și funcționare;
 • veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;
 • resursele obținute din fonduri publice sau din finanțări nerambursabile;
 • veniturile realizate din acțiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxa de participare, serbări, tombole, conferințe, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
 • veniturile rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizațiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică;
 • veniturile obținute din reclamă și publicitate, veniturile din închirieri de spații publicitare pe: clădiri, terenuri, tricouri, cărți, reviste, ziare, realizate de organizațiile nonprofit de utilitate publică, potrivit legilor de organizare și funcționare, din domeniul culturii, cercetării științifice, învățământului, sportului, sănătății, precum și de camerele de comerț și industrie, organizațiile sindicale și organizațiile patronale; nu se includ în această categorie veniturile obținute din prestări de servicii de intermediere în reclamă și publicitate;
 • sumele primite ca urmare a nerespectării condițiilor cu care s-a făcut donația/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective să fie utilizate de către organizațiile nonprofit, în anul curent sau în anii următori, pentru realizarea scopului și obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, după caz;
 • veniturile realizate din despăgubiri de la societățile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică;
 • sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului IV din Codul fiscal;
 • sumele colectate de organizațiile colective autorizate, potrivit legii, pentru îndeplinirea responsabilităților de finanțare a gestionării deșeurilor.

Art. 39. Întreaga activitate a APIPA se desfășoară pe baza de buget anual aprobat de Adunarea Generală și pregătit de Consiliul Director. Gestiunea APIPA se va ține de personal calificat.

APIPA poate deschide cont la orice banca din Romania, cu respectarea legislației în vigoare. Operațiile financiare ale APIPA se vor face numai sub semnătura președintelui sau a persoanei desemnate de acesta în mod expres, prin împuternicire scrisa.

Retragere, excludere şi dizolvare

Art.40. Retragerea unui membru din patronat se realizează prin cerere scrisă a acestuia, adresată Consiliului Director, care aproba retragerea, după achitarea cotizaţiei la zi.

Art.41. Poate fi exclus din patronat asociatul care:

 • nu a achitat cotizația prevăzută, un număr de 3 luni efectiv;
 • nu a respectat prevederile statutare;
 • a săvârșit unele fapte nelegale, nedemne sau neloiale faţă de patronat.

Asociaţii care se retrag sau sunt excluși nu au nici un drept asupra patrimoniului.

Art. 42. Dizolvarea APIPA nu poate fi hotărâtă decât de o Adunare Generală Extraordinară. Această Adunare determină regulile de dizolvare a patrimoniului în conformitate cu legislația în vigoare și desemnează comisia de lichidare. Lichidarea APIPA se va face în condițiile legii.

Art.43. Cotizațiile şi contribuţiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de muncă se înregistrează în contabilitate la capitolul “cheltuieli deductibile” din punct de vedere fiscal pentru cel ce le efectuează.

Art.44. Cheltuielile patronatului se referă în principal la:

 • organizarea unei bănci de date proprii; reglementări legislative şi ale executivului;
 • editarea unor documente, materiale, informări şi altele, de interes comun;
 • cheltuieli gospodăreşti (chirie, utilităţi, telefon, internet, telefax, abonamente, întreţinere autoturism etc.);
 • procurarea rechizitelor de birou, a dotărilor tehnice şi administrative;
 • plata colaboratorilor (contabilitate, jurişti, consultanţi, cenzor etc.);
 • indemnizaţiile preşedintelui şi vicepreşedinţilor, salariile personalului Comitetului Executiv al asociaţiei, în limita fondurilor disponibile;
 • cheltuieli de reprezentare şi protocol;
 • cheltuieli de promovare și media.

Adunarea Generală aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli anual şi bilanţul. Patronatul poate dobândi, în condiţiile legii, cu titlu gratuit sau oneros orice fel de bunuri mobile sau imobile necesare în vederea realizării scopului pentru care sunt înfiinţate.

MODUL DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE

Art. 45.– Asociaţia îşi încetează activitatea prin reorganizare şi dizolvare in baza deciziei Adunării Generale adoptată în condițiile stabilite de prezentul statut.

Art. 46.– Reorganizarea Asociației se efectuează, în condițiile legii, prin fuziune (contopire, absorbție), dezmembrare (divizare, separare) sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei în organul de stat competent.

Art. 47.– Dizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor sau în cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.

Art. 48.– Asociaţia poate fi lichidată în mod forţat în baza hotărârilor organelor abilitate in cazul încălcării legislaţiei.

Art. 49.– Dizolvarea Asociației are ca efect deschiderea procedurii lichidării. În procesul de lichidare Asociaţia va utiliza denumirea sa cu menţiunea „în proces de lichidare”. Lichidarea Asociației se efectuează de către Comisia de lichidare, numita de către organul, care a adoptat această decizie în conformitate cu Legea cu privire la sindicate și patronate şi Codul civil.

Art. 50.– Consiliul de Administrare va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la înregistrarea declanşării lichidării Asociației şi va comunica datele membrilor comisiei de lichidare.

Art. 51.– Comisia de lichidare dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopului lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea Asociației, încasează creanțele de la debitori, vinde activele, satisface cerinţele creditorilor şi repartizează activele care au rămas conform prevederilor legale şi statutare.

Art. 52.– Comisia de lichidare întocmeşte bilanţul de lichidare, în care se indică valoarea şi componența activelor rămase, şi îl prezintă spre aprobare organului care a decis lichidarea.

Art. 53.– Activele rămase după satisfacerea pretențiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii Asociației şi membrii organelor acesteia şi se transmite altei organizații cu scopuri similare pentru realizarea scopurilor stabilite în statut.

Art. 54.– Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a îndeplinit obligațiunile ce îi revin, a distribuit activele Asociației înainte de a satisface pretențiile creditorilor sau cu încălcarea legii ori statutului Asociației.

Art. 55. – Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate Asociației din culpa lor.

Dispoziții finale

Art. 56. – Prezentul statut este valabil pe toata durata de funcționare a APIPA, modificarea sau completarea lui urmând a se face în forma scrisa și cu îndeplinirea condițiilor legale de fond și forma.

Art. 57. – Prevederile prezentului Statut se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare.

Art. 58. – Pentru îndeplinirea tuturor formalităților legate de autentificarea prezentului precum și pentru înregistrarea modificărilor la Judecătorie, Consiliul Director va propune o persoană care să îndeplinească formalitățile legale.

APIPA

Misiunea

Membrii fondatori ai asociației și-au propus crearea unui noi mediu de business dedicat firmelor din domeniul prelucrărilor prin așchiere.

APIPA

Traseul tehnologiei

Indiferent de traseul tehnologiei sau de noile revoluții industriale, prelucrările prin așchiere vor rămâne un domeniu de activitate principal în industriile viitoare. Dar pentru a asigura un mediu de producție profitabil și sustenabil este nevoie să reducem la minim cheltuielile și timpii de producție.

Pentru a obține acest lucru avem nevoie de furnizori de încredere și de o educație tehnică bine pusă la punct. APIPA furnizează membrilor săi toate aceste servicii fără de care obținerea unui profit este de cele mai multe ori dificilă.

Personal specializat

Membri APIPA beneficiază de sprijin, asistență și îndrumare în activitatea economică și de producție, corespunzător cu obiectul sau domeniul de activitate; acest sprijin este asigurat de o echipă tânără de specialiști.

Peste 15 ani de experiență

Experiența acumulată în acest sector de activitate ne-a făcut să înțelegem mai bine nevoile reale ale clienților și drept urmare suntem implicați în toate etapele procesului de producție pentru a asigura o experiență pozitivă.

Mereu aflați în dezvoltare

Dezvoltarea continuă a acestui sector industrial necesită o înțelegere completă a proceselor de așchiere, doar astfel putem obține cele mai bune rezultate cu cele mai bune tehnologii din domeniu.

APIPA

Condiții de aderare

De ce membru APIPA?

Pentru că reușita firmei Dumneavoastră, depinde de accesul prompt la informație, consultanță specializată, pregătirea personalului și a conducerii, susținerea intereselor firmei, pe care APIPA poate să vi-l ofere în cel mai scurt timp posibil.

Cine poate deveni membru APIPA?

Societăți comerciale cu capital majoritar privat, înființate în conformitate cu legislația în vigoare.

MEMBRI ASOCIATI

 • asociații familiale
 • asociații profesionale
 • asociații de ramură
 • persoane fizice autorizate

MEMBRI SUSȚINĂTORI

Diverse persoane fizice, societățile de producție, comerț cu amănuntul sau societăți de consultanță și alte forme de asociere în industrie constituite conform legislației în vigoare.

Alte persoane juridice neguvernamentale și apolitice (ex. reprezentante ale unor firme străine în România)

Capitalul societății comerciale poate fi integral romanesc, străin sau mixt.

Societatea comercială care adera la APIPA își desemnează reprezentantul, persoana fizica din cadrul societății, care sa o reprezinte în APIPA.

Apartenenta politică a persoanelor ce reprezintă societățile comerciale membre ale APIPA este liberă, dar este interzis în mod expres ca aceste opțiuni politice să se manifeste în orice fel în cadru APIPA.

În cazul în care diverse asociații neguvernamentale de tip patronal, profesional, etc., solicită aderarea la APIPA, Consiliul Director poate aviza, iar Adunarea Generala poate aproba aderarea ca membrii plini sau membrii asociați.

Care sunt drepturile membrilor?

 • Să beneficieze de sprijin, asistență și îndrumare în activitatea economică, de producție etc., corespunzător cu obiectul sau domeniul de activitate;
 • Să primească informațiile de care dispune APIPA , referitoare la problemele comerciale, financiare, bancare, valutare, fiscale, vamale, juridice, marketing, manageriale, tehnice, tehnologice și în alte domenii de activitate.
 • Să fie apărat împotriva concurenței neloiale și împotriva abuzurilor administrative și sindicale.
 • Să primească informațiile puse la dispoziție de asociație.
 • Să beneficieze de programele de pregătire, de serviciile cluburilor, bazelor sportive și altor tipuri de activități organizate de APIPA.
 • Să participe la expoziții, târguri și orice alte manifestări organizate de consiliu în țară și în străinătate.
 • Să primească asistență juridică, economică, tehnică, financiară, comercială și în alte domenii de activitate de la persoanele de specialitate din cadrul  APIPA.
 • Să primească asistență juridică în litigiile cu parteneri străini.
 • Să aleagă și sa fie ales în organismele de conducere.

Care sunt obligațiile membrilor?

 • Să acționeze pentru realizarea obiectului de activitate al consiliului, în vederea îndeplinirii scopurilor din statut.
 • Să respecte statutul și hotărârile organismelor de conducere.
 • Să respecte normele de etică profesională și ținuta morală în relațiile cu ceilalți membrii APIPA  și cu parteneri de contracte.
 • Să militeze pentru creșterea prestigiului APIPA  și al membrilor acestuia, în țară și în străinătate.
 • Să participe la acțiunile organizate de APIPA.

Unde trebuie sa va adresați?

Pentru informații suplimentare contactați-ne prin:

Telefon: +40 770 598 840 sau
E-mail: contact@apipa.ro

INTRĂ ÎN CONTACT

Dorești mai multe informații?

Nr. telefon

+40-770 598 840

Email

contact@apipa.ro

Locație

Sânpetru, Str. REPUBLICII, Nr. 125, Județul Brașov

  .

  Call Now Button